UVJETI I ODREDBE KOMERCIJALNE PRODAJE (” Opći uvjeti i odredbe”)

 1. PONUDA, POTVRDA ILI UGOVOR

Svaka Ponuda je izričito uvjetovana pristankom Kupca na sve uvjete sadržane u Ponudi bez odstupanja. Prihvaćanje ponude od strane Kupca može se dokazati (i) Kupčevim pisanim ili usmenim pristankom ili pisanim ili usmenim pristankom bilo kojeg predstavnika Kupca, (ii) Kupčevim prihvaćanjem isporuke Proizvoda ili plaćanjem kupovne cijene za prvu ratu Proizvode (ako je primjenjivo), ili bilo koje takvo prihvaćanje od strane bilo kojeg predstavnika Kupca, ili (iii) drugo ponašanje Kupca ili bilo kojeg predstavnika Kupca u skladu s prihvaćanjem Ponude.

U slučaju da je bilo koja Ponuda ili Potvrda poslana kao odgovor na Kupčevu opću narudžbenicu, odredbe i uvjeti te Ponude ili Potvrde, uključujući ove Uvjete i odredbe, primjenjivat će se na bilo koju isporuku od strane Prodavatelja, bez obzira na to podnosi li Kupac dodatne narudžbenice (elektronički ili na neki drugi način) i daje li Prodavatelj potvrdu za takve dodatne narudžbenice. Ovim se odbijaju svi uvjeti i odredbe takvih dokumenata od strane Kupca.

Ponude prodavatelja otvorene su za prihvaćanje unutar razdoblja koje je prodavatelj naveo u ponudi ili, ako razdoblje nije navedeno, u roku od trideset (30) dana od datuma ponude, ali bilo koju ponudu prodavatelj može povući ili opozvati u bilo kojem trenutku prije primitka kupčevog prihvaćanja ponude.

Ako Prodavatelj primi narudžbu od Kupca za prodaju od strane Prodavatelja i kupnju proizvoda od strane Kupca, a takva narudžba nije odgovor na ponudu Prodavatelja, ili ako Prodavatelj primi narudžbu ili prihvaćanje od strane Kupca koji odstupa od Prodavateljeve ponude, takva narudžba ili prihvaćanje će se smatrati samo zahtjevom za ponudu.

Prihvaćanje bilo koje Ponude od strane Kupca od strane prikupljača narudžbi, službenika za vezu, agenta ili prodajnog predstavnika za Prodavatelja predstavljat će Ugovor između Prodavatelja i Kupca nakon izričite Potvrde samog Prodavatelja.

 1. PROIZVODI, KOLIČINE I CIJENE

Cijene u bilo kojoj Ponudi, Potvrdi ili Ugovoru izražene su u eurima, odnosno u kunama i eurima sukladno propisima Republike Hrvatske i ne uključuju nikakve poreze, carine ili slične namete, sada ili kasnije donesene, primjenjive na Proizvode. Prodavatelj će dodati poreze, carine i slične namete na prodajnu cijenu ako ih je Prodavatelj dužan platiti ili naplatiti po zakonu, a Kupac će ih platiti zajedno s cijenom.

S obzirom na prilagođene proizvode, Prodavatelj može isporučiti količinu koja je maksimalno deset posto (10%) veća ili manja od naručene količine bilo koje stavke narudžbe. Takva isporučena količina bit će prihvaćena i plaćena (u odnosu na iznos koji je stvarna isporučena količina pomnožena s jediničnom cijenom) uz potpuno zadovoljenje obveze svake strane prema Ugovoru za naručenu količinu.

 1. PRAVA NA DOKUMENTACIJU I INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Prodavatelj će zadržati pravo vlasništva i posjed nad svim dizajnom. Pojedinačni segmenti ili dijelovi dizajna proizvoda, uključujući ali ne ograničavajući se na standardne ćeproizvode, dijelove i sklopove proizvoda i/ ili softverske biblioteke, vlasništvo su prodavatelja i prodavatelj ih može koristiti u drugim dizajnima, a kupac ih ne smije koristiti osim kao dio Proizvoda dizajniranog i proizvedenog od strane Prodavatelja.

Prodavatelj daje Kupcu neisključivu licencu za korištenje i distribuciju softvera (uključujući firmware u svim referencama na “softver”, osim ako nije drugačije navedeno) u strojno čitljivom obliku, samo u kombinaciji s ili kao dio proizvoda za koje je softver isporučen i samo jedan primjerak za svaki takav proizvod. Kupcu se ne daju nikakva prava niti licence u odnosu na izvorni kod softvera. U pogledu proizvoda, softvera, dokumentacije i njihovih dijelova, Kupac nije ovlašten i suglasan je da neće: (i) raditi obrnuti inženjering, dekompilirati, dešifrirati, rastavljati ili na drugi način pokušavati izvesti izvorni kod, ideje, tehnologiju ili algoritme , osim u mjeri izričito dopuštenoj zakonskim zakonom; (ii) mijenjati ili stvarati izvedena djela; (iii) uklanjati ili mijenjati bilo koje vlasničke oznake ili obavijesti; ili (iv) spajanje, povezivanje ili uključivanje softvera u bilo koji drugi softver. Ako Kupac napravi bilo kakve preinake ili izvedene radove Proizvoda, softvera, dokumentacije ili njihovog dijela, Kupac neopozivo ustupa i pristaje dodijeliti sva prava, naslov i interes u svim takvim izmjenama ili izvedenim radovima Prodavatelju. Kupčeva prava prema ovim Uvjetima i odredbama ovisna su o tome da Kupac ne poduzima nikakve radnje koje bi mogle zahtijevati licenciranje softvera, proizvoda i/ili bilo kojeg izvedenog rada prema licencnim uvjetima za softver otvorenog koda koji mogu, na primjer, zahtijevati otkrivanje izvornog koda, davanje licence prema pravima intelektualnog vlasništva, kao što je davanje dozvole za razvoj izvedenih radova ili davanje drugih prava ili preuzimanje odgovornosti koje se obično povezuju sa softverom otvorenog koda.

Ako Kupac ne ispuni bilo koji od uvjeta ovdje, Kupčeva licenca za softver i dokumentaciju automatski će prestati. Kupac će obeštetiti Prodavatelja i osloboditi Prodavatelja od bilo kakve štete ili troškova koji proizlaze iz ili u vezi s bilo kojim kršenjem ili kršenjem odredaba ovog Odjeljka 3, a Kupac će nadoknaditi sve troškove i izdatke koje je Prodavatelj imao u obrani bilo kakvog zahtjeva, zahtjeva, tužbe. ili postupak koji proizlazi iz ili u vezi s takvim kršenjem ili kršenjem.

U mjeri u kojoj su softver i/ili dokumentacija ugrađeni u Proizvod, prodaja takvog Proizvoda neće predstavljati prijenos vlasničkih prava ili naslova u takvom softveru i/ili dokumentaciji, te sve reference na “prodaju” ili “prodano” bilo koji softver ili dokumentacija smatrat će se licencom. Osim onih prava koja su izričito dodijeljena u ovom odjeljku 3 u vezi sa softverom i dokumentacijom: (i) Prodavatelj i njegovi dobavljači zadržavaju sva prava, naslov i interes, zajedno sa svim pravima intelektualnog vlasništva, u svom softveru i dokumentaciji koja je pružena ili dostupna Kupca, i (ii) nikakva druga izričita ili podrazumijevana licenca, pravo ili interes za bilo koji patent, prijavu patenta, autorsko pravo, poslovnu tajnu, zaštitni znak, trgovačko ime, znak usluge ili bilo koje drugo pravo intelektualnog vlasništva nije dodijeljeno ovim Ugovorom.

Prodaja bilo kojeg od proizvoda i ovih Uvjeta i odredbi neće se tumačiti kao davanje bilo kojeg prava, licence ili imuniteta:

 • a. pod bilo kojim pravima intelektualnog vlasništva na bilo koju kombinaciju, stroj ili proces u kojem bi se proizvodi mogli koristiti ili na bilo koje izmjene proizvoda, softvera ili dokumentacije;
 • b. u odnosu na bilo koji zaštitni znak, trgovačko ime ili naziv robne marke, naziv tvrtke ili bilo koji drugi naziv ili oznaku, ili njihovu skraćenicu, kraticu ili simulaciju;
 • c. pod bilo kojim pravima intelektualnog vlasništva koja pokrivaju industrijski standard postavljen od strane tijela za postavljanje standarda ili dogovoren između najmanje dvije tvrtke; ili
 • d. pod bilo kojim pravima intelektualnog vlasništva u vezi s kojima je Prodavatelj obavijestio Kupca ili je objavio izjavu da se mora pribaviti posebna licenca ili da se licenca ne daje ili podrazumijeva.
 1. PLAĆANJE
 • a. Osim ako nije drugačije dogovoreno između Prodavatelja i Kupca u pisanom obliku, Prodavatelj može Kupcu fakturirati cijenu Proizvoda isporučenih nakon isporuke Proizvoda u skladu s primjenjivim Incoterm-om. Neto plaćanje dospijeva u roku od trideset (30) dana od datuma fakture osim ako nije drugačije dogovoreno između Prodavatelja i Kupca u pisanom obliku. Sva plaćanja će se izvršiti na naznačenu adresu Prodavatelja. Ako se isporuke obavljaju u obrocima, svaki se obrok može posebno fakturirati i plaća se u roku. Nikakav popust nije dopušten za prijevremeno plaćanje osim ako se Prodavatelj s time pismeno ne složi. Kamate će se obračunavati na sva zakašnjela plaćanja, po stopi od osamnaest posto (18%) godišnje ili po najvećoj stopi dopuštenoj važećim zakonom, koja god je niža, od datuma dospijeća do potpunog plaćanja.
 • b. Sve isporuke i izvođenje radova na koje je Prodavatelj pristao u svakom trenutku podliježu kreditnom odobrenju Prodavatelja. Ako, prema Prodavateljevoj prosudbi, Kupčevo financijsko stanje u bilo kojem trenutku ne opravdava proizvodnju, izvođenje radova ili isporuku prema gore navedenim uvjetima plaćanja, Prodavatelj može zahtijevati potpuno ili djelomično plaćanje unaprijed ili druge uvjete plaćanja kao uvjet za isporuku, a Prodavatelj može obustaviti , odgoditi ili otkazati bilo koji kredit, isporuku ili bilo koju drugu izvedbu Prodavatelja.
 • c. Plaćanje jednokratnih troškova od strane Kupca (kao što se može izvršiti Prodavatelju za poseban dizajn, inženjerske radove ili proizvodne materijale) neće prenositi pravo vlasništva nad bilo kojim dizajnom, inženjerskim radom ili proizvodnim materijalima, a vlasništvo ostaje Prodavatelju.
 • d. Kupac neće prebiti, zadržati ili smanjiti bilo koje plaćanje(a) koje duguje Prodavatelju. Plaćanje naknada i troškova ugovor je Kupca koji je neovisan o drugim ugovorima koje su ugovorne strane sklopile prema ovom Ugovoru.
 • e. Ako Prodavatelj pretrpi tečajne gubitke zbog Kupčevog neplaćanja kada su plaćanja dospjela, Prodavatelj će imati pravo na ekvivalentnu naknadu od Kupca za takve gubitke.
 • f. U slučaju bilo kakvog propusta od strane Kupca u plaćanju dospjelih naknada ili troškova, ili bilo kojeg drugog propusta od strane Kupca, Prodavatelj će imati pravo odbiti izvođenje bilo kojeg posla i isporuke bilo kojeg Proizvoda dok plaćanja ne budu aktualna i Prodavatelj može obustaviti , odgoditi ili otkazati bilo koji kredit, isporuku ili bilo koju drugu izvedbu Prodavatelja. Takvo pravo bit će dodatak, a ne zamjena, bilo kojim drugim pravima i pravnim lijekovima koji su dostupni prema ovim Uvjetima i odredbama ili prema zakonu ili prema pravednosti.
 1. ISPORUKA I KOLIČINE
 • a. Proizvodi će biti isporučeni franko prijevoznikom (FCA) Incoterms® 2010 u zračnoj luci u zemlji otpreme ili drugom objektu koji je odredio Prodavatelj, osim ako nije drugačije dogovoreno u pisanom obliku između Prodavatelja i Kupca. Datumi isporuke koje je priopćio ili potvrdio Prodavatelj samo su približni i Prodavatelj neće biti odgovoran, niti će Prodavatelj prekršiti svoje obveze prema Kupcu, zbog bilo koje isporuke izvršene u razumnom roku prije ili nakon navedenog datuma isporuke. Prodavatelj je suglasan uložiti komercijalno razumne napore da ispuni datume isporuke koje je priopćio ili potvrdio pod uvjetom da Kupac dostavi sve potrebne informacije o narudžbi i isporuci dovoljno prije dogovorenog datuma isporuke.
 • b. U slučaju da Kupac osporava isporuku, Kupac mora od Prodavatelja zatražiti dokaz o isporuci u roku od devedeset (90) dana od datuma Prodavateljeve fakture, inače će se isporuka smatrati izvršenom.
 • c. Kupac će prodavatelju poslati pisanu obavijest o neuspjehu isporuke i trideset (30) dana unutar kojih treba ispraviti problem. Ako Prodavatelj ne ispravi u roku od trideset (30) dana, jedini i isključivi pravni lijek Kupca je otkazivanje zahvaćenih i neisporučenih dijelova Ugovora.
 • d. Pravo vlasništva nad proizvodima prelazi na Kupca nakon plaćanja cjelokupne kupoprodajne cijene u odnosu na iste. Rizik gubitka proizvoda prelazi na Kupca nakon isporuke Prodavatelja u skladu s važećim Incoterm-om.
 • e. Ako Kupac ne preuzme isporuku, Prodavatelj može isporučiti Proizvode u pošiljci o Kupčevom trošku.
 • f. U slučaju nestašica Prodavatelj može raspodijeliti svoju dostupnu proizvodnju i Proizvode, prema vlastitom nahođenju, svojim kupcima i kao rezultat može prodati i isporučiti Kupcu manje Proizvoda nego što je navedeno u Prodavateljevoj ponudi, potvrdi ili ugovoru, ovisno o slučaju.
 1. PRILAGOĐENI PROIZVOD

Cijene i/ili rasporedi za prilagođene proizvode podložni su promjenama od strane Prodavatelja ako se bilo koje specifikacije revidiraju ili dopune ili postoje nepredviđene poteškoće s dizajnom.

 1. PROMJENA I OTKAZ

 Nijedna narudžba, ugovor ili bilo koji njegov dio ne može se odgoditi ili otkazati bez prethodnog pisanog pristanka Prodavatelja.

 1. VIŠA SILA

Prodavatelj neće biti odgovoran za bilo kakav kvar ili kašnjenje u izvedbi ako:

 • a. takav kvar ili kašnjenje proizlazi iz činjenice da je Prodavateljev proizvodni obujam dotičnih Proizvoda manji od očekivanog zbog prekida u procesu proizvodnje; ili
 • b. takav kvar ili kašnjenje nije rezultat njegove krivnje; ili
 • c. takav neuspjeh ili kašnjenje uzrokovano je višom silom kako je definirano u nastavku ili zakonom.

U slučaju takvog kvara koji se ne može pripisati, izvedba relevantnog(ih) dijela(ova) Ugovora bit će obustavljena za vrijeme trajanja kvara koji se ne može pripisati, a da Prodavatelj nije odgovoran ili odgovoran Kupcu za bilo kakvu štetu koja iz toga proizlazi.

Izraz “viša sila” značit će i uključivati bilo koje okolnosti ili događaje koji su izvan razumne kontrole prodavatelja (bez obzira jesu li predvidivi ili ne u vrijeme ponude, potvrde ili ugovora) kao rezultat kojih se od prodavatelja ne može razumno zahtijevati da izvrši svoje obveze. Takve okolnosti ili događaji uključuju, ali nisu ograničeni na: više sile, rat, građanski rat, terorizam, pobune, štrajkove, požare, poplave, potrese, radne sporove, epidemije, vladine propise i/ili slične radnje, teretni embargo, ne- dostupnost svih potrebnih dozvola, licenci i/ili ovlaštenja, propuste ili kašnjenja dobavljača ili podizvođača i/ili nemogućnost ili neizvedivost osiguranja prijevoza, objekata, goriva, energije, radne snage, materijala ili komponenti. U slučaju da se viša sila produži na razdoblje od tri (3) uzastopna mjeseca (ili u slučaju da Prodavatelj razumno očekuje da će se kašnjenje produžiti na razdoblje od tri (3) uzastopna mjeseca), Prodavatelj ima pravo otkazati cijeli ili bilo koji dio Ugovora bez ikakve odgovornosti Prodavatelja prema Kupcu. U slučaju da je prodavateljeva proizvodnja ograničena, iz bilo kojeg razloga, prodavatelj će imati pravo raspodijeliti svoju dostupnu proizvodnju i proizvode, prema vlastitom nahođenju, među svoje različite kupce i kao rezultat može prodati i isporučiti kupcu manje proizvoda nego što je navedeno u prodavateljevim Ponuda, Potvrda ili Ugovor, ovisno o slučaju.

 1. OGRANIČENO JAMSTVO I ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI
 • a. Prodavatelj jamči da će pod normalnom upotrebom Proizvodi (isključujući sve Isključene proizvode, u trenutku isporuke Kupcu i u razdoblju od dvanaest (12) mjeseci nakon toga (ili drugom razdoblju koje se pismeno dogovore između strana)) , biti bez nedostataka u materijalu ili izradi i bit će u velikoj mjeri usklađen s Prodavateljevim specifikacijama za takve proizvode ili drugim specifikacijama s kojima se Prodavatelj pismeno složio, ovisno o tome što je primjenjivo.
 • b. Prodavateljeva jedina i isključiva obveza te Kupčevo jedino i isključivo pravo u odnosu na potraživanja prema ovom jamstvu bit će ograničena, po izboru Prodavatelja, na (a) zamjenu ili popravak neispravnog ili nesukladnog proizvoda ili (b) odgovarajući kredit za njegovu kupovnu cijenu. Prodavatelj će imati razumno vrijeme za popravak, zamjenu ili kredit. Nesukladni ili neispravni proizvodi postat će vlasništvo prodavatelja čim budu zamijenjeni ili odobreni.
 • c. Svi izuzeti proizvodi bit će isporučeni KAKVI JESU BEZ IKAKVOG JAMSTVA.
 • d. Bez obzira na prethodno navedeno, Prodavatelj neće imati nikakvih obveza za kršenje jamstva ako se utvrdi da je navodni nedostatak ili neusklađenost nastao kao rezultat: okolišnog testiranja ili testiranja otpornosti na stres, pogrešne uporabe, zanemarivanja, nepravilne instalacije, nezgode, neprikladnog popravka, izmjene, modifikacija, nepravilno skladištenje, nepravilan transport ili nepravilno rukovanje proizvodima, nakon što rizik od gubitka proizvoda prijeđe na Kupca.
 • e. Kupac može otpremiti proizvode vraćene pod jamstvenim zahtjevima u Prodavateljevo određeno postrojenje samo ako su povrati u skladu s Prodavateljevom tada važećom politikom autorizacije materijala za povrat i popraćeni propisno ispunjenim obrascem za autorizaciju materijala za povrat koji je izdao Prodavatelj. Ako se izvrši prilagodba jamstva, Prodavatelj će platiti troškove prijevoza. Kupac će platiti vraćene proizvode za koje nije utvrđeno da su neispravni ili nesukladni zajedno s troškovima prijevoza, testiranja i rukovanja koji su s time povezani.
 • f. GORE DOBORENO IZRIČITO JAMSTVO PROŠIRIT ĆE SE IZRAVNO NA KUPCA, A NE NA KUPČEVE KUPCE, AGENTE ILI PREDSTAVNIKE. GORE DANO IZRIČITO JAMSTVO ZAMIJENJUJE SVA DRUGA JAMSTVA, BILO IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, SVA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, PRODAJE ILI NEKRŠENJA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA. PRODAVAČ SE OVIM IZRIČITO ODRIČE SVIH DRUGIH JAMSTAVA.
 • g. Podložno isključenjima i ograničenjima navedenim u odjeljku 11. ovih Uvjeta i odredbi, gore navedeno navodi cjelokupnu odgovornost prodavatelja u vezi s neispravnim ili nesukladnim proizvodima isporučenim u skladu s ovim Ugovorom.
 1. ODŠTETA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
 • a. Prodavatelj će se o svom trošku: (i) braniti od tužbe u pravnom postupku koju je pokrenula treća strana protiv Kupca da bilo koji hardverski proizvod koji Prodavatelj isporučuje prema ovom Ugovoru izravno krši tužiteljev patent ili autorska prava; i (ii) osloboditi Kupca od štete i troškova dosuđenih pravomoćnom presudom u takvom postupku (ili dogovorenih u nagodbi na koju Prodavatelj pristane) do mjere koja se izravno i isključivo može pripisati kršenju od strane Proizvoda.
 • b. Prodavatelj neće imati nikakvu obvezu ili odgovornost prema Kupcu prema Odjeljku 10(a): (1) ako Prodavatelj nije: (i) odmah pismeno obaviješten o zahtjevu, (ii) da mu se da isključivo pravo kontrole obrane i nagodbe takvog zahtjev, uključujući odabir odvjetnika, i (iii) pružanje pune razumne pomoći i suradnje od strane Kupca u takvoj obrani i nagodbi; (2) ako je zahtjev podnesen više od tri (3) godine nakon datuma isporuke Proizvoda; (3) u mjeri u kojoj takav zahtjev proizlazi iz: (i) izmjene proizvoda, (ii) dizajna, specifikacija ili uputa koje je dostavio Kupac, ili (iii) kombinacije ili upotrebe proizvoda s bilo kojim proizvodom, softverom, usluga ili tehnologija; (4) za neovlašteno korištenje ili distribuciju proizvoda ili korištenje izvan specifikacija proizvoda; (5) u mjeri u kojoj takva tužba proizlazi iz Kupčeve upotrebe, prodaje, ponude za prodaju ili uvoza Proizvoda nakon što je Prodavatelj obavijestio Kupca da bi Kupac trebao prestati s bilo kojom takvom aktivnošću jer Proizvod jest ili postoji razumna vjerojatnost da će postati predmet tvrdnje o povredi; (6) za sve troškove ili izdatke koje je Kupac imao bez prethodnog pisanog pristanka Prodavatelja; (7) u mjeri u kojoj se zahtjev temelji na bilo kojem Izuzetom proizvodu; (8) u mjeri u kojoj takva tužba proizlazi iz bilo kakvog kršenja ili navodnog kršenja prava intelektualnog vlasništva treće strane koja pokrivaju industrijski standard koji je postavilo tijelo za postavljanje standarda ili koji je dogovoren između najmanje dvije tvrtke; (9) za kršenje prava intelektualnog vlasništva bilo koje treće strane u vezi s kojim je Prodavatelj obavijestio Kupca ili je objavio izjavu da se mora pribaviti posebna licenca ili da se licenca ne daje ili podrazumijeva; ili (10) u mjeri u kojoj se šteta od povrede patenta izračunava korištenjem osnovice tantijema koja premašuje cijenu proizvoda.

Ako se protiv Prodavatelja podigne bilo kakva tužba za kršenje prava kao rezultat Kupčevih postupaka u vezi sa stavkama (3), (4) ili (5) ovog Odjeljka 10(b), Kupac će Prodavatelja obeštetiti i osloboditi Prodavatelja od bilo kakvih štetu ili troškove koji proizlaze iz ili su povezani s takvom tvrdnjom o povredi i nadoknadit će sve troškove nastale

Prodavatelj u obrani bilo kakvog potraživanja, zahtjeva, tužbe ili postupka za takvo kršenje, pod uvjetom da Prodavatelj odmah pismeno obavijesti Kupca o bilo kojoj takvoj tužbi ili postupku za kršenje.

 • c. Ako je bilo koji Proizvod, ili će po Prodavateljevom mišljenju vjerojatno postati, predmet tužbe za kršenje, Prodavatelj će imati pravo, bez obveze i po vlastitom izboru, da: (i) osigura Kupcu pravo na nastavak korištenja ili prodati takav Proizvod, (ii) zamijeniti ili modificirati takav Proizvod na takav način da modificirani Proizvod ne krši prava ili (iii) raskinuti bilo koji Ugovor u mjeri u kojoj se odnosi na takav Proizvod. U slučaju bilo kakvog takvog raskida, Kupac može vratiti Prodavatelju sve takve Proizvode u Kupčevom posjedu u trenutku takvog raskida, koji su zatim podložni kontinuiranoj tvrdnji tužitelja o povredi; i nakon takvog povrata Prodavatelj će Kupcu priznati iznos koji je Kupac platio Prodavatelju za takve Proizvode, umanjen za odgovarajuću amortizaciju.
 • d. Gore navedena odšteta je osobna za Kupca i ne može se dodijeliti, prenositi niti podlijegati prijenosu na bilo koju treću stranu, uključujući Kupčeve kupce.
 • e. U skladu s isključenjima i ograničenjima navedenim u odjeljku 11. ovih uvjeti, prethodne države cijele odgovornosti i obveze prodavača prema kupcu ili njegovim posrednicima ili neposrednim kupcima i jedinim kupčevim lijekom u vezi s bilo kojim stvarnim ili navodnim kršenjem bilo kakvih prava intelektualnog vlasništva BILO KOJE VRSTE.
 1. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
 • a. OSIM ZA ODGOVORNOST KUPCA PREMA ODJELJCIMA 3 ILI 11(C) OVJEG UGOVORA, NIJEDNA STRANA NEĆE BITI ODGOVORNA DRUGOJ STRANI ZA BILO KAKAV GUBITAK DOBITI ILI GUBITAK UŠTEĐENJA, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, KAZNENU, POSEBNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU BILO DA JE NASTALA ILI NE POSLJEDIČNA ŠTETA NA TAKVOJ ŠTETI. , JAMSTVA, UGOVORA ILI BILO KOJE DRUGE PRAVNE TEORIJE, ČAK I AKO JE TAKVA STRANA BILA OBAVIJEŠTENA ILI SVJESNA MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE. PRODAVAČ NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVU ŠTETU, TROŠKOVE ILI TROŠKOVE POVEZANE S JAMSTVOM ILI ZAHTJEVIMA KRŠENJA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA, BILO ZA ZAMJENU ILI POPRAVAK PROIZVODA, UKLJUČUJUĆI RAD, INSTALIRANJE ILI DRUGE TROŠKOVE KOJE JE KUPAC DIJELOM SNIŽIO I, U BILO KOJEM SLUČAJU NA UKLANJANJE ILI ZAMJENU BILO KOJIH PROIZVODA ZALEMLJENIH ILI NA DRUGI NAČIN TRAJNO PRIČVRŠĆENIH NA BILO KOJU TISKANU PLOČU, VIŠAK TROŠKOVA NABAVE ILI TROŠKOVA PRERADE.
 • b. Ukupna odgovornost Prodavatelja, za sva potraživanja Kupca koja proizlaze iz ili u vezi s prodajom ili korištenjem bilo kojeg Proizvoda, neće premašiti iznos koji je Kupac platio Prodavatelju za takav Proizvod tijekom dvanaest (12) mjeseci neposredno prije Kupčeve obavijesti Prodavatelj odgovarajućeg zahtjeva Kupca. Bez obzira na gore navedeno (a) odgovornost Prodavatelja, za potraživanja Kupca u vezi s kašnjenjem ili neisporukom Proizvoda, neće premašiti pedeset posto (50%) nabavne cijene dotičnih Proizvoda koji kasne ili nisu isporučeni, i (b) odgovornost Prodavatelja za sva potraživanja Kupca za sve Proizvode ne smije premašiti jedan milijun dolara (1.000.000,00 USD) ukupno. Postojanje više od jednog zahtjeva Kupca ili zahtjeva Kupca koji uključuju više od jednog proizvoda ne povećavaju ili proširuju gore navedena ograničenja.
 • c. Proizvodi nisu dizajnirani, ovlašteni ili za koje se jamči da su prikladni za upotrebu u vojnim aplikacijama, sustavima za održavanje života, životno kritičnim ili sigurnosnim sustavima, niti u aplikacijama za koje se razumno može očekivati da će kvar ili neispravnost proizvoda dovesti do osobne ozljede , smrt ili teška imovinska ili ekološka šteta. Uključivanje i/ili korištenje proizvoda u takvu opremu ili aplikacije, bez prethodnog pisanog odobrenja prodavatelja, nije dopušteno i na vlastiti rizik Kupca, provjera i validacija prikladnosti korištenja. Kupac se slaže u potpunosti obeštetiti Prodavatelja za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz takvog uključivanja ili korištenja.
 • d. Kupac mora prodavatelju dostaviti obavijest o bilo kakvom potraživanju koje Kupac ima prema ovim Uvjetima i odredbama u roku od devedeset (90) dana od datuma nastanka potraživanja, a svaka tužba u vezi s bilo kojim potraživanjem mora se podnijeti u roku od jedne (1) godine od datuma obavijesti Prodavatelja o potraživanju. Kupac je suglasan da se svaki zahtjev primijećen ili podnesen izvan rokova navedenih u prethodnoj rečenici smatra odustao.
 • e. Ograničenja i isključenja navedena gore u ovom Odjeljku 11 primjenjivat će se samo u mjeri dopuštenoj primjenjivim obveznim zakonom.
 1. POVJERLJIVOST

Osim nepovjerljive dokumentacije koja se daje Kupcu za distribuciju s odgovarajućim Proizvodom, Kupac potvrđuje da su sve tehničke, komercijalne i financijske informacije (uključujući bez ograničenja bilo koji izvorni kod) koje je Prodavatelj otkrio Kupcu povjerljive informacije Prodavatelja. Kupac neće otkriti takve povjerljive informacije nijednoj trećoj strani i neće koristiti takve povjerljive informacije u bilo koju drugu svrhu osim kako su se strane dogovorile iu skladu s kupovnim transakcijama koje su ovdje razmatrane.

 1. USKLAĐENOST SA ZAKONIMA

Svaka strana izjavljuje da je propisno ovlaštena za sklapanje ovih Uvjeta i odredbi te izjavljuje da će se u pogledu svoje izvedbe prema ovome pridržavati svih primjenjivih saveznih, državnih i lokalnih zakona, uključujući, ali ne ograničavajući se na one koji se odnose na izvoz u SAD Upravljanje ili kontrole izvoza ili uvoza ili ograničenja drugih primjenjivih jurisdikcija.

Ako isporuka proizvoda prema ovim Uvjetima i odredbama podliježe izdavanju izvozne ili uvozne dozvole od strane vlade i/ili bilo kojeg državnog tijela prema bilo kojem primjenjivom zakonu ili propisu, ili je na drugi način ograničena ili zabranjena zbog zakona o kontroli izvoza ili uvoza ili propisa, Prodavatelj može obustaviti svoje obveze i Kupčeva prava u vezi s takvom isporukom dok se takva licenca ne odobri ili za vrijeme trajanja takvog ograničenja i/ili zabrane, a Prodavatelj može čak raskinuti bilo koji Ugovor povezan s takvim proizvodima, bez preuzimanja bilo kakve odgovornosti prema Kupcu .

Nadalje, ako je potrebna izjava krajnjeg korisnika, Prodavatelj će o tome odmah obavijestiti Kupca, a Kupac će Prodavatelju dati takav dokument na Prodavateljev prvi pisani zahtjev; ako je potrebna uvozna dozvola, Kupac će o tome odmah obavijestiti Prodavatelja, a Kupac će Prodavatelju dati takav dokument čim bude dostupan.

Prihvaćanjem Prodavateljeve ponude, sklapanjem bilo kojeg Ugovora i/ili prihvaćanjem bilo kojeg Proizvoda, Kupac je suglasan da neće postupati s proizvodima i/ili dokumentacijom povezanom s njima kršeći bilo koje primjenjive zakone i propise o kontroli izvoza ili uvoza.

 1. USTUP I PREBOJ

Kupac neće dodijeliti nikakva prava ili obveze prema ovim Uvjetima i odredbama ili bilo kojem Ugovoru bez prethodnog pisanog pristanka Prodavatelja. Kupac se ovime odriče svih i svih prava na kompenzaciju postojećih i budućih potraživanja od bilo kakvih plaćanja dospjelih za Proizvode prodane prema ovim Uvjetima i odredbama ili prema bilo kojem drugom ugovoru koji Kupac i Prodavatelj mogu imati i pristaje platiti iznose prema ovom Ugovoru bez obzira na potraživani kompenzaciju koja može može potvrditi Kupac ili u njegovo ime. Prodavatelju je dopušteno dodijeliti sva prava ili obveze prema ovim Uvjetima i bilo kojem Ugovoru svojim povezanim društvima ili bilo kojoj trećoj strani u vezi sa spajanjem ili promjenom kontrole.

 1. MJERODAVNO PRAVO I FORUM

Ovi Uvjeti i odredbe te sve ponude, potvrde i ugovori uređeni su i tumače se u skladu sa zakonima Nizozemske. Sve sporove koji proizlaze iz ili u vezi s ovim Uvjetima i odredbama, ili bilo kojom Ponudom, Potvrdom ili Ugovorom, Kupac i Prodavatelj prvo će pokušati riješiti konzultacijama i pregovorima u dobroj vjeri i duhu međusobnog razumijevanja. Svi sporovi koji se tako ne riješe u roku od trideset (30) dana od datuma kada je relevantna strana obavijestila drugu stranu o tome, bit će predani sudovima u Amsterdamu, Nizozemska, pod uvjetom da će Prodavatelju uvijek biti dopušteno pokrenuti bilo kakvu tužbu ili postupak protiv Kupca pred bilo kojim drugim nadležnim sudom. Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima za međunarodnu prodaju robe neće se primjenjivati na ove Uvjete i odredbe ili bilo koju ponudu, potvrdu ili ugovor. Ništa u ovom Odjeljku 15 neće se tumačiti niti tumačiti kao ograničenje prava bilo Prodavatelja ili Kupca prema primjenjivom zakonu za zabranu ili drugu pravičnu zaštitnu zaštitu ili poduzimanje bilo kakvih radnji kako bi zaštitio svoju mogućnost da se obrati drugoj strani.

 1. KRŠENJE I RASKID

Ne dovodeći u pitanje bilo koja prava ili pravne lijekove koje Prodavatelj može imati prema ovim Uvjetima i odredbama ili Ugovoru ili zakonu, Prodavatelj može, pisanom obavijesti Kupcu, raskinuti s trenutnim učinkom bilo koji Ugovor ili bilo koji njegov dio, bez ikakve odgovornosti, ako:

 • a. Kupac ne izvrši plaćanje bilo kojeg Proizvoda Prodavatelju na vrijeme;
 • b. Kupac ne prihvaća proizvode koji su u skladu s ovim Ugovorom;
 • c. bilo koji postupak u slučaju nesolventnosti, stečaja (uključujući reorganizaciju), likvidacije ili likvidacije pokrenut je protiv Kupca, bilo da ga je podnio ili pokrenuo Kupac, dobrovoljno ili prisilno, nad Kupcem je imenovan povjerenik ili stečajni upravitelj, ili je izvršen bilo kakav prijenos u korist vjerovnika Kupac; ili
 • d. Kupac prekrši ili prekrši bilo koju od odredbi ovih Uvjeta i odredbi i/ili Ugovora.

Nakon pojave bilo kojeg događaja navedenog pod 16(a) do 16(d) gore, sva plaćanja koja Kupac mora izvršiti prema Ugovoru odmah dospijevaju i plaćaju se.

U slučaju otkazivanja, raskida ili isteka bilo kojeg Ugovora, odredbe i uvjeti koji će preživjeti takvo otkazivanje, raskid ili istek (koji će uključuju bez ograničenja sve definirane uvjete i Odjeljci 4, 8 do 16 i 19 do 24 ovih Uvjeta i odredbi) ostaju na snazi.

 1. PROMJENE PROIZVODA I PROIZVODNJE

Prodavatelj zadržava pravo izmjene proizvoda i/ili proizvodnje u bilo kojem trenutku. U tom slučaju Prodavatelj izjavljuje da navedene promjene neće negativno utjecati na oblik, prikladnost ili funkciju proizvoda i njihove radne karakteristike.

 1. PREKID PROIZVODA

Prodavatelj zadržava pravo prekinuti proizvodnju i prodaju proizvoda u bilo kojem trenutku. Međutim, ako se u bilo kojem trenutku tijekom trajanja Ugovora prema kojem Prodavatelj redovito prodaje, a Kupac kupuje Proizvode, proizvodi koji se redovito prodaju i kupuju trajno ukinu (“Ukinuti proizvod”), Prodavatelj će poduzeti razumne komercijalne napore da Kupcu da prethodnu pisanu obavijest o takvom prekidu i poduzet će razumne komercijalne napore za prihvaćanje narudžbi za posljednju kupnju za takav Ukinuti proizvod, a sve u skladu s Prodavateljevim postupkom ukidanja proizvoda i općim informacijama u vezi s tim, objavljenim na Prodavateljevoj web stranici.

 1. ODJELJIVOST

U slučaju da se bilo koja odredba(e) Ugovora ili ovih Uvjeta i odredbi smatra nevažećom ili neprovedivom od strane nadležnog suda ili bilo koje buduće zakonodavne ili upravne radnje, takvo držanje ili radnja neće poništiti valjanost ili provedivost sve druge njegove odredbe.

 1. ODRICANJE

Neuspjeh bilo koje strane da iskoristi ili bilo kakvo kašnjenje u ostvarivanju bilo kojeg prava ili pravnog lijeka koji proizlazi iz bilo koje Ponude, Potvrde ili Ugovora ili ovih Uvjeta i odredbi neće se smatrati odricanjem od istih; niti će bilo koje pojedinačno ili djelomično ostvarivanje bilo kojeg prava ili pravnog lijeka koji iz toga proizlazi spriječiti bilo koje drugo ili buduće ostvarivanje istog ili ostvarivanje bilo kojeg drugog prava ili pravnog lijeka koji proizlazi iz bilo koje Ponude, Potvrde ili Ugovora, ili ovih Odredbi i uvjeta ili zakona.

 1. OBAVIJESTI

Sve obavijesti i priopćenja koja se daju u skladu s ovim Uvjetima i odredbama bit će u pisanom obliku i smatrat će se isporučenim osobnom dostavom, potvrđenom komunikacijom faksom ili tri (3) dana nakon polaganja poštom u matičnoj zemlji stranke, poštarina je plaćena unaprijed , ovjerenom, preporučenom poštom prve klase ili ekvivalentnom poštom, naslovljenom na strane na njihove adrese navedene u Ponudi, Potvrdama i/ili Ugovoru.

 1. ODVJETNIČKE NAKNADE

Ako dođe do spora u vezi s predmetom bilo koje Ponude, Potvrde ili Ugovora, ili ovih Uvjeta i odredbi, druga će strana dobiti nadoknadu svih opravdanih odvjetničkih naknada i troškova koje je proizašla iz sudskog spora.

 1. ODNOS STRANAKA

Ugovorne strane namjeravaju uspostaviti odnos kupca i prodavača i kao takvi su neovisni ugovaratelji, pri čemu nijedna strana nema ovlasti kao agent ili pravni predstavnik druge za stvaranje bilo kakve obveze, izričite ili implicitne, u ime druge.

 1. MODIFIKACIJE I PROMJENE

Prodavatelj zadržava pravo bilo koje dopune ili izmjene ovih Uvjeta i odredbi u bilo kojem trenutku. Takve dopune i izmjene imat će učinak (1) na sve Ponude, Potvrde i Ugovore koji se odnose na takve dopunjene ili modificirane Odredbe i Uvjete od datuma takve Ponude, Potvrde ili Ugovora, i (2) na bilo koji postojeći Ugovor trideset (30) dana od obavijesti o takvim dopunama ili izmjenama od strane Prodavatelja Kupcu, osim ako je Kupac obavijestio Prodavatelja u roku od trideset (30) dana da ima prigovor na to.

 1. DEFINICIJE

U ovom Ugovoru pojmovi definirani u nastavku imaju sljedeće značenje:

‘Ugovor’ bilo koji ugovor koji proizlazi iz ponude ili potvrde i bilo koji ugovor koji uključuje ove Uvjete i odredbe referencom;

‘Potvrda’ svih prihvaćanja, priznanja ili potvrda bilo koje narudžbe Kupca od strane Prodavatelja, uključujući bez ograničenja narudžbe Kupca koje proizlaze iz bilo kojeg cjenovnog ili drugog okvirnog sporazuma između bilo kojeg Kupca i Prodavatelja;

„Prilagođeni proizvodi” Proizvodi dizajnirani i proizvedeni za jedinstvene potrebe Kupca, prema Kupčevim specifikacijama ili zahtjevima,;

‘Izuzeti proizvodi’ (i) softver koji je (a) licenciran pod licencnim uvjetima softvera otvorenog koda, (b) koji je kupac ili bilo koji od njegovih ovlaštenika osigurao prodavatelju, (c) koji je modificirao kupac ili bilo koja treća strana, osim kod prodavateljeva zahtjeva, i/ili (d) nije ugrađeno u Proizvod od strane Prodavatelja; (ii) prototipovi; (iii) Proizvodi po narudžbi proizvedeni i/ili isporučeni prije pismenog prihvaćanja njihovih prototipova od strane obje strane; (iv) eksperimentalne proizvode; (v) beta testiranje proizvoda; i/ili (vi) uzorci novorazvijenih proizvoda

„Proizvodi” su proizvodi koje prodaje Prodavatelj;

„Ponuditi’ sve ponude i ponude Prodavatelja Kupcu;

„Prodavatelj“ Centar Automatizacijskih Tehnologija – CNC d.o.o.

Opći uvjeti i odredbe / Verzija 2020-1 /